Reactie ontwerpprogramma 'Foarút mei de Fryske feangreiden'

Het veen moet natter!

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân presenteren vandaag met het ontwerpprogramma ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’, hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar. Dit is een ambitieus plan met één centrale boodschap: het veen moet natter!

De veenweidevisie van 2015 voldoet volgens de overheden niet meer aan afspraken die sindsdien gemaakt zijn, waaronder het landelijke klimaatakkoord die voor de veenweidegebieden 1 megaton CO2 reductie voorschrijft. Fryslân wil 40% van deze 1 Mton CO2 voor haar rekening nemen en dus 0,4 Mton CO2 reductie bereikt hebben in 2030. Kijk hier voor het Veenweideprogramma 2021-2030, Veenweideprogramma achtergronddocument en het document over de nadeelcompensatie van het Veenweideprogramma.

Nee tegen het gehele plan, ja op onderdelen

Geart Benedictus licht toe: ‘Foarút mei de Fryske feangreiden wordt dus vandaag openbaar. Alleen de verantwoordelijk bestuurders van de zeven landbouwpartijen en ikzelf als vertegenwoordiger van deze zeven, kregen inzicht in het plan. Ook al hebben we afgelopen tijd met de provincie en het Wetterskip meerdere keren het plan besproken en nog de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren waarmee onze leden beter uit de voeten kunnen, het totaal heeft niet onze steun. Het is een lijvig plan met vele onderdelen; we staan achter sommige onderdelen, maar andere onderdelen helemaal niet of alleen onder voorwaarden. Zo vinden we het logisch dat we doorpakken met ontwikkelgebieden Hege Warren en Aldeboarn de Deelen, maar onbegrijpelijk dat moerige gronden met minder dan 80 cm veen en veengronden met meer dan 40 cm klei nog steeds in de opgave zitten. Uit onderzoek o.a. van de provincie weten we dat peilmaatregelen op dit soort gronden nauwelijks effect hebben.

Daarnaast wil de provincie erg veel geld uittrekken voor afwaardering en vervanging van grond en transitie van de landbouw naar een passend verdienmodel voor de melkveehouderij in het veenweidegebied, maar dat geld is er niet eens! Gelukkig gaat de provincie mee in onze aanpak ‘Geen geld, Geen Zwitsers’! We gaan boeren niet aan de ketting leggen met heftige peilmaatregelen als er geen geld is voor een goede compensatie van grond en maatregelen om de blijvende boeren toekomstperspectief te geven’.

Grondwaterstand omhoog

Om deze reductie te halen moet het veen veel natter worden. In de eerste versie van het plan stond een slootpeil jaarrond van 20 cm onder het maaiveld. De onderhandelingen zijn gestaakt op een grondwaterstand van 40 cm onder maaiveld, maar ook dit leidt tot beperking in gebruik. ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’ voorziet in twee peilaanpakken, met en zonder behoud van goed landbouwkundig gebruik.
Met behoud wordt ‘hoger als het kan en lager als het moet’ (HAKLAM) de methodiek. Deze aanpak moet nog verder getest en ontwikkeld worden. Boeren en waterbeheerder gaan hier samen mee aan de slag. Om inzicht te krijgen in de grondwaterstand wordt gebruik gemaakt van de meetpennen van Boeren Meten Water. Het slootpeilbeheer is een afgeleide en wordt gestuurd op basis van grondwaterstand, bodemvocht, weersvoorspelling, gewasopname, verdamping en draagkracht van de bodem.

Beperking grondgebruik, alleen als er geld is.

De andere variant is dus een peilaanpak van gemiddeld 40 cm onder het maaiveld. Met deze ambitie zal landbouwgrond in delen van peilvakken te nat worden voor normaal gebruik. Het plan is om deze gronden af te waarderen met behoud van functie en boeren te voorzien van vervangende grond. Dat kan alleen als in deze zogenaamde ontwikkelgebieden bedrijven worden opgekocht of verplaatst naar elders. De stoppers en vertrekkers maken dan plaats voor de achterblijvers die -zonder dat ze daarvoor betalen- extra grond krijgen ter compensatie van gronden die te nat worden. Het is de bedoeling dat deze melkveebedrijven hun bedrijfsmodel daarop aanpassen en ook daarvoor zou transitiegeld beschikbaar moeten komen. De kosten van ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’ bedragen meer dan een half miljard en het overgrote deel daarvan wordt besteed aan vervangende grond voor boeren en eenmalige vergoeding voor aanpassing van bedrijfsvoeringen. Het probleem is dat het geld er nog niet is! Op dit moment is er ruim 65 miljoen beschikbaar en dat is al niet voldoende voor de aanpak van de Hege Warren en het gebied Aldeboarn de Deelen. Als er geen geld is, komt er ook geen aanpak voor een peilniveau van 40 cm onder het maaiveld.

Behoud perspectief voor de landbouw

Dat het natter maken van veengrond boeren schade berokkend onderschrijft het ontwerpprogramma. Hoe de achterblijvende bedrijven een toekomstperspectief krijgen met meer grond die slechts deels bruikbaar is voor de landbouw is een zoektocht. Daarbij hoort het afwaarderen en vervangen van grond, maar op zichzelf levert dat geen vervangend verdienmodel op. Het programma zet zwaar in op het ontwikkelen van perspectieven die realistisch zijn en uit te rollen in andere gebieden. Het gebied Aldeboarn de Deelen wordt in veel opzichten een belangrijke testcase, de oplossingen en verdienmodellen die daar ontwikkeld worden moeten zó goed zijn dat ze in de andere gebieden ook ingezet kunnen worden.

Bodemmaatregelen onderbelicht

Waar het plan ook in tekort schiet zijn juist de kansrijke bodemmaatregelen. Zoals het opbrengen van dunne laagjes klei op veengronden, waarbij door de vorming van een klei-humus complex koolstof wordt vastgelegd en veel CO2 reductie wordt bereikt. In laboratoriumproeven zijn reducties gemeten van meer dan 50%. ‘Er moet ons inziens veel meer ingezet worden op oplossingen zoals bodemmaatregelen die veenoxidatie en CO2 uitstoot beperken, dan hoeven we niet alles op te lossen met heftige peilmaatregelen en kunnen we in gebieden een mooie mix maken van water- en bodemmaatregelen’, aldus Benedictus.

Raadplegen achterban

Nu het programma ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’ openbaar is, kunnen we ook met de rest van onze bestuurders en onze leden in gesprek gaan. Vanuit de 7 landbouwpartijen gaan we één gezamenlijke reactie formuleren en als zienswijze indienen bij de Provincie. Natuurlijk staat het elke burger en boer vrij om zelf ook een zienswijze in te dienen.

In coronatijd moet het betrekken van de achterban helaas digitaal, maar elke landbouwpartij gaat z’n best doen om onze voorlopige standpunten te bespreken met de eigen achterban en met inbreng van de leden definitief te maken voor de Kerstdagen. Het uitgeschreven voorlopig standpunt vind je in op de site van FBBF. Provincie en Wetterskip gaan in de komende periode 3 webinars organiseren, waarvan één specifiek is over de landbouwmaatregelen. We roepen jullie op om deze zeker te volgen. Verder zullen Jan van Weperen en Douwe Hoogland nog in gesprek gaan met verschillende klankbordgroepen van onder andere de kansrijke gebieden om ook van deze boeren input te krijgen’.

Gastlessen

KijVrijdag 30 november zijn er op het Nordwin College in Leeuwarden 2 gastlessen verzorgd voor leerling dierenarts assistenten. Naast de basisinformatie over wat biologische melkveehouderij inhoud kwamen ook de geneesmiddelen aan de orde die op een bedrijf worden gebruikt. Maar vitale koeien kunnen vaak best ziekte overwinnen zonder in te grijpen met middelen mits ze goed verzorgd en in de gaten worden gehouden.

Ondanks dat het aan het einde van de schoolweek was waren de leerlingen nieuwsgierig en stelden goede inhoudelijke vragen. Voor herhaling vatbaar!

Demonstratie in Brussel

imageWoensdag 21 november zijn er een groot aantal biologische melkveehouders per bus of met eigen vervoer naar Brussel gevlucht om als vluchtelingen, met tentjes en slaapzakken, aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van de fosfaat wetgeving. Spandoeken met teksten in diverse talen maakten aan voorbijgangers de reden van het protest duidelijk.

Landbouwdeal Biologisch

itsadealTijdens het landbouwcongres van 14 maart in Heerenveen werden diverse deals ondertekend echter misten we hierin de biologische landbouw. Als bestuur hebben we dan ook onze eigen biologische landbouwdeal geformuleerd en hebben deze voorgelegd aan o.a. de gedeputeerde Johannes Kramer.

De insteek van de provincie was dat biologisch ook wel ergens bij kon aansluiten waar wij het uiteraard niet mee eens waren. Onze sector onderscheid zich van andere duurzame vormen van landbouw. Dit hebben we dermate duidelijk gebracht dat tijdens het vervolg overleg op 5 november de landbouwdeal voor de biologische sector een feit is en we deze verder gaan uitwerken.

Hulde!

MartienOp vrijdag 12 oktober is Martien Lankester uit Iens benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn lange staat van dienst voor de biologische landbouw.Hij was o.a. oprichter en voorzitter van de stichting 'Soune Groun' (1989-1991) en is vanaf 2017 ambassadeur van de International Federation of Organic Algriculture Movements (IFOAM), een wereldwijd overkoepelende organisatie op het gebied van biologische landbouw. Hiervoor heeft hij ook de felicitaties van de FBBF ontvangen!

 

S.O.S. Save Organic Sector

Sybrand  demonstratiesosgroep

Op 27 juni was er een actie georganiseerd door de actiegroep SOS waarin ook de FBBF actief in participeert. Er is door vele biologische melkveehouders geprotesteerd in Den Haag. Doel van de actie was om Minister Schouten te bewegen vrijstelling te verlenen aan de biologische landbouw voor de fosfaatregels. Er is gesproken met de minister maar die beweegt nog niet.

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief over de gang van zaken en het vervolg.

 

Lezingen/presenaties

geartsje presintaasjeOp woensdag 11 april is er een lezing gegeven voor een goed gevulde zaal met leden van de PROBUS (professionals in business) in het Tjaarda hotel in Oranjewoud. Deze ging naast de uitleg over waar de biologische landbouw voor staat ook over de positieve invloed ervan op de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid.

En zaterdag 28 april is er tijdens het festival 'Waailand' in Pingjum eveneens een korte presentatie gegeven gevolgd door een panelgesprek met daarin o.a. ook architect Rein Hoekstra o.l.v. Petra Possel. (bekend als radio presentatrice)

Hierbij lag de nadruk meer op het positieve effect van de biologische landbouw voor het landschap. Er was daarbij ook een goede interactie met het geïnteresseerde publiek.

LTO/NZO visie levert een groene Sahara van monocultuur op

Met verbazing hebben veel biologische melkveehouders de toekomstvisie van de LTO/NZO Commissie gelezen. Want de visie blijkt, als het aan de commissie ligt, ook bedoeld te zijn voor de biologische melkveehouders. Vreemd, want er was geen vertegenwoordiging vanuit de biologische sector uitgenodigd in de Commissie. Daarbij heeft de biologische melkveehouderij geen behoefte aan deze visie. Zij hebben een duidelijk kader. De EU Verordening en bovenwettelijke, gezamenlijke afspraken in eigen land. Ook sluit de gepresenteerde definitie totaal niet aan bij de bedrijfsfilosofie en circulaire werkwijze van biologische melkveehouders. Lees hier het hele persbericht.

S.O.S. Safe Organic Sector

kiemplantenVandaag gaat een delegatie van de biologische melkveehouderij sector van Nederland naar  Brussel voor overleg met de directie van de Commissie Milieu. Binnen dit Europese departement zetelt ook het Nitraat Comité, dat binnenkort stemt over het derogatie verzoek van Nederland. Vanuit de FBBF, de belangrijke initiator, zal Sybrand Bouma deel uitmaken van de delegatie. Er zal een brief met bezwaren aangeboden en besproken worden.

Meer hierover is te lezen in het vandaag verstuurde persbericht

Onderwijs

onderwijsOp de biobeurs is het MBO-Keuzedeel biologsche bedrijfsvoering gelanceerd. In het voortraject is ook de FBBF actief betrokken geweest.Hiermee zijn we weer een stapje verder met het integreren van de biologische landbouw praktijk in het reguliere landbouw onderwijs.

Rechtspraak fosfaat

De klap van de uitspraak van de rechter over de fosfaat dreunt nog bij veel biologische melkveehouders na. Het voelt ook niet als recht maar als onrecht.
De rechter geeft nog de suggestie mee dat als we als biologische sector willen worden uitgezonderd dat dit via de politiek moet. Er is in deze en vorige uitspraken wel degelijk aandacht voor onze speciale positie. De vraag is wel, wat kunnen we ermee.

Boeren die via de rechtsbijstand verzekering destijds bezwaar hebben gemaakt zijn uitgenodigd op voorlichtingsbijeenkomsten waarvan de eerste op 29 november in Tilburg is en de laatste van de rij op 7 december in Zwolle is. Onder andere vanuit die informatie zullen we moeten kijken wat verder de mogelijkheden zijn. En dat doen we in samenwerking met andere biologische partners zoals De Natuurweide.

Fosfaat

fosfaatOndanks de uitspraak van de rechter o.a. in mei blijft het een onzekere tijd voor de biologische melkveehouderij omdat staatsecretaris van Dam hoger beroep heeft aangevraagd wat waarschijnlijk in september dient.In afwachting daarvan moet elk bedrijf doen wat wijs is voor zijn/haar situatie.

Maar het gevoel van onrecht blijft dat wij als biologische sector moeten inkrimpen vanwege het fosfaatoverschot wat we niet veroorzaakt hebben.

Kom naar de boer!

kom naar de boerAan de landelijke Open dagen voor de biologische landbouw op 17 en 18 juni deden ook weer diverse leden van de FBBF mee. Door de gehele provincie verspreid werden mensen gastvrij ontvangen met een verschillend aanbod aan activiteiten.

Dank voor jullie inzet!

Drogestof prijs

fugelsAfgelopen jaar is er een nieuwe prijsberekening afgesproken met het Faunafonds voor kg.drogestof van biologisch gras i.v.m. schadevergoeding. In 2016 lag de prijs op € 0,45. Het faunafonds heeft eind mei 2017 de biologische drogestof prijs voor gras vastgesteld op € 0,48. Dit is 2 juni aan de taxatiebureaus door gegeven.

Bestuurslid voor de klas

skriisDonderdag 16 maart heeft Geartsje (bestuurslid FBBF) als gastspreker op het Van Hall in Leeuwarden een groep van ca 70 studenten toegesproken over de ontstaansgeschiedenis van de biologische landbouw en de omschakeling van hun eigen melkveebedrijf in 1998. De studenten vonden het een helder en nuchter verhaal. Aan de inhoudelijke vragen die ze na afloop stelden was te merken dat ze zich goed hadden voorbereid.

Voor herhaling vatbaar

Onderwijs

welkom1Vanuit de FBBF wordt al langere tijd gepleit voor meer aandacht voor de biologische landbouwmethode in het voortgezet onderwijs. Op zo'n manier dat je het overal tegenkomt. Net als zout door het eten. Dus bij de akkerbouw en de melkveehouderij informatie over zowel de gangbare wijze als de biologische wijze van boeren in het lespakket. Daarbij dan nog de keuze module voor biologisch voor verder verdieping.

Docenten moeten dan ook worden bijgeschoold om hierin mee te kunnen. Dit idee krijgt steeds meer steun zodat er ook binnen het onderwijs beweging lijkt te komen. Maar we beseffen dat het en zaak is van lange adem. Maar toch zijn we hier blij mee omdat de volgende generatie biologische boeren het onderwijs moet kunnen krijgen waar ze behoefte aan hebben.

Politiek en belangen

mestflatVanuit de politieke partijen wordt er voor diverse onderwerpen die te maken hebben met de biologische landbouw regelmatig contact gezocht met het bestuur van de FBBF en andersom. Zo kwam Maaike Prins van het CDA met medewerker op het melkveebedrijf van de fam. Postma in Tjerkwerd, Grienlinks bij de fam. Bouma in Grou en was er een onderhoud op het provinsjehûs met de PvdA. Veenweidevisie, de toename van omschakelaars, fosfaat en mestwetgeving is een greep uit de onderwerpen die zijn besproken.

Vogelgriep

hinnenNu het vervoersverbod is opgeheven blijft de ophok plicht nog wel van kracht. De getroffen bedrijven blijven zitten met een flinke schade als gevolg van de vogelgriep. Maar de legkippenhouders kunnen gelukkig weer voorzichtig vooruit kijken.

Vogelgriep in Abbega

hinnenDinsdag 13 december is er vogelgriep geconstateerd in Abbega. In een straal van 10 km geldt er een vervoersverbod. Binnen dit gebied zitten meer kippenbedrijven waarvan ook enkele biologische bedrijven. Een erg vervelende en spannende situatie. We hopen van harte dat het bij dit ene bedrijf in Abbega blijft in Fryslân.

Helaas is dit niet het geval en is afgelopen zondag 18 december ook vogelgriep geconstateerd op een biologisch leghennenbedrijf bij Hiaure. En ook ook in die regio geldt nu het vervoersverbod.

Natuurinclusief boeren

veenweideOp 23 november waren enkele FBBF bestuursleden aanwezig op de expertbijeenkomst van de provincie over 'Natuurinclusief boeren en kruidenrijk grasland'. Het is positief dat de provincie zorgen heeft over het verdwijnen van het diverse landschap en de biodiversiteit. We hebben als biologische sector wel onze kanttekeningen bij de keuze voor deze ontwikkeling als oplossing en hebben dit bij de provincie kenbaar gemaakt.

Van Hall start opleiding biologische landbouw

vanhallHogeschool Van Hall Larenstein gaat volgend jaar een nieuwe opleiding starten voor de biologische landbouw. Dat is een positieve ontwikkeling want er is nog een wereld te winnen voor onze sector binnen het agrarisch onderwijs. Vrijdag 28 oktober hebben dan ook verscheidene bestuursleden meegedaan aan de eerste werkveld bijeenkomst.

FBBF bij provinciaal landbouwoverleg

veeBinnen het provinciaal bestuur is men bekend met de provinciale belangenbehartiger van de biologische landbouw, de FBBF. Er is ook onderling contact. Maar nu heeft gedeputeerde Johannes Kramer een motie ingediend om het bestuur van de FBBF officieel deel uit te laten maken van het landbouw overleg met de provincie. Dit mogelijk naar aanleiding van het goede overleg tijdens het bedrijfsbezoek van 8 juni waarbij we onze positie duidelijk hebben neergezet.

Vierduizendste biologische bedrijf

marinusHet Friese melkveehouderijbedrijf van de familie Marinus uit Twijzel is het vierduizendste bedrijf in Nederland wat officieel is gecertificeerd door SKAL (foto: Skal). Lees meer

Succes bij Faunafonds

faunaIn april is de, mede door de FBBF voorgestelde, nieuwe berekening van de gewasschade goedgekeurd door het faunafonds. Daarmee is een einde gekomen aan een ondoorzichtige berekening die gebaseerd was op maïs prijzen. De nieuwe berekening is op basis van biologische a- en b-brok en is gesteld op 45 ct per kg drogestof voor 2016. Aan het eind van het jaar zal de nieuwe systematiek worden geëvalueerd

Leden van de Provinciale Staten van Fryslân op bezoek

veenweideOp uitnodiging van de FBBF zijn woensdag 8 juni leden van de provinciale Staten van Fryslân en gedeputeerde Johannes Kramer op bedrijfsbezoek geweest bij de fam. J. en S. Bouma in Grou. Daarbij is aandacht geschonken aan diverse actuele onderwerpen zoals de mestwetgeving van PAS tot fosfaat en ook het waterbeheer in het veenweide gebied.

Informatiebijeenkomst

pastedImageOp woensdag 23 maart hebben we, op uitnodiging van agrarische jongeren afd. Koudum, een informatieve avond verzorgd over de biologische landbouw. Daarbij werd, naast de algemene informatie, ook aandacht besteed aan het omschakeltraject van gangbare naar biologische bedrijfsvoering.

Fosfaatperikelen

fosfaatDe verschillende politieke partijen hebben van de FBBF een mail ontvangen met daarin het verzoek om de biologische landbouw buiten de fosfaatwetgeving te houden. Dat een generieke korting niet op z'n plaats lijkt omdat we ons al houden aan de Europese norm van 170 kg stikstof per ha. Daarbij hebben we het probleem van overbemesting ook niet veroorzaakt en vinden we dat de vervuiler moet betalen. Dit laatste was ook altijd de visie van de regering.

We hebben verscheidene positieve reacties ontvangen. Via Grondig zetten we tevens in om de latente ruimte volledig te behouden.

Faunafonds

guozzenNa klachten van boeren over de systematiek van het uitbetalen van de schade door het faunafonds is er in augustus van dit jaar een brief naar het faunafonds geschreven. Daarin is aandacht gevraagd voor deze problematiek met daarbij cijfermatige onderbouwing. Door gezamenlijke druk is er beweging ontstaan bij het faunafonds en vind er overleg plaats.

In opstekker!

bewoartelingOp het bezwaar van de FBBF over de fosfaatvoorstellen, is door de Tweede Kamer (commissie Economische Zaken) pdf geantwoord (549 KB) dat pdf de brief van de FBBF (340 KB)  door de leden van de commissie kan worden betrokken bij de schriftelijke behandeling over de situatie in de melkveehouderij op 12 september.

Ook is het gelukt door middel van een motie van de SP en met behulp van lobby-werk door Diana Saaman om het netwerk Grondig vertegenwoordigt te krijgen in de Regiegroep fosfaat. De FBBF is een van de deelnemers in dit netwerk.

Fosfaatnormen nadelig voor biologische bedrijven

bloemenweiAlhoewel de intentie van de nieuwe regelgeving is om de landbouw duurzamer te maken, lijkt het tegenovergestelde te gebeuren gezien de voorgestelde fosfaat normen. Juist de extensieve grondgebonden bedrijven lijken in hun bedrijfsvoering hiervan de dupe te worden terwijl zij het probleem van de overschotten niet hebben veroorzaakt. 

Vandaar dat het bestuur een brief naar het ministerie heeft gestuurd met de nodige aandachtspunten op dit gebied voor minister Dijksma.

Mestwetgeving

mestflatVanuit het ministerie wil men nieuwe excretienormen doorvoeren voor de biologische landbouw. Dit zou een verhoging betekenen. Mede door de inbreng van de FBBF in het Biohuis is er een expertgroep opgericht die zich hiermee bezig gaat houden. Hierin zitten onder andere mensen uit de verschillende sectoren. Durk Oosterhof uit Drachten neemt hieraan deel namens de FBBF.

Binnenkort op 6 mei is er, na een eerste schriftelijke reactie ronde op de onderliggende rapporten, een bijeenkomst van de expertgroep in Driebergen. Vanuit het ministerie is aangegeven eerst de discussie binnen de sector af te wachten.

Zienswijzen FBBF

klaverZienswijzen 

  • Als FBBF hebben we een zienswijze ingediend over de PAS bij het ministerie en provincie;
  • De Natuurweide heeft een voorstel voor aanvullende normen voor de melkveehouderij. Mede naar aanleiding van de reacties van onze leden hebben we hierop inhoudelijk gereageerd en is er contact hierover tussen beide besturen.

 

Muizenschade

image1Muizenschade

18 Januari zijn we naar de bijeenkomst geweest in Heerenveen over de muizenschade. Daarna bij verschillende partijen,waaronder de provincie, onder de aandacht gebracht dat de financiële schade voor biologisch land hoger ligt dan bij vergelijkbare schade gangbaar. Op de bijeenkomst kwam dit onvoldoende in beeld.

 

Presentatie

image1Op 18 Februari hebben we op uitnodiging van de gemeentelijke afd. van GroenLinks een presentatie gehouden in Wolvega. In deze presentatie is er uitleg gegeven over wat de biologische landbouw nu precies inhoud. Daarbij is er ook aandacht geschonken aan de positieve invloed van deze manier van boeren op het landschap.

Deze site maakt gebruik van cookies Meer over cookies